DEFINICJE (I)

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego Sprzedawcy, zawierania Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 1. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatki) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;
 2. Klient – osoba fizyczna albo osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu Internetowego, który korzysta z serwisu dobreintencje.pl, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Towarów. 
 5. Newsletter – usługa Sprzedawcy polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich wyraźną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu Internetowego, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej;
 6. Regulamin/ Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 7. Sklep Internetowy – platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: www.dobreintencje.pl
 8. Sprzedawca – dobre intencje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. LIPOWA 3D, 30-702 KRAKÓW; KRS: 0000928909; NIP: 6793225575; REGON: 52026716600000, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z kapitałem zakładowym 10.500,00 zł. 
 9. Towar – rzeczy ruchome (towary) sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Wszystkie towary oferowane na stronie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe;
 10. Treść/Treści – elementy tekstowe lub graficzne w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego;
 11. Umowa Sprzedaży/Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. jest w szczególności zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego główne cechy, numer ISBN (jeżeli dotyczy), Cenę, sposób i koszty wysyłki oraz inne istotne warunki;
 12. Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu Internetowego, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Klienta, tj. oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO (II)

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient wymagań technicznych. W wypadku nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, wymagany jest kontakt ze Sprzedawcą. 
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Klienta zamówienia na zakup Towarów oraz jego realizacji. 
 3. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient. 
 4. Informacje prezentowane na stronie Sklepu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. 

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG (III)

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące usługi na rzecz Klientów:
 1. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
 2. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
 3. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego;
 4. Newsletter.
 1. W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych do realizacji Zamówienia danych Klienta;
 2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; o każdej zmianie danych Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę.
 3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego;
 4. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, obyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 5. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
 6. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
 7. niepodejmowania działań takich jak:
 • rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
 • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
 • modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Towarów.

NEWSLETTER (IV)

 1. Zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne i bezpłatne. W celu zawarcia umowy dostarczania przez Sklep Internetowy Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w polu „Zapisz się do newslettera”. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep Internetowy na podany przez Klienta adres e-mail. 
 2. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY (V)

 1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia (opis) oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Towaru. 
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia poprzez podjęcie przez niego następujących czynności:
 1. Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia. 
 2. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy. 
 3. Klient samodzielnie wypełnia formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może utrudnić lub uniemożliwić realizację Umowy;
 4. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy;
 5. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego. Przed złożeniem Zamówienia Klient zapoznaje się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Klient przesyła Zamówienie za pomocy udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Zamawiam i płacę”);
 7. w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Klient może wówczas również zmieniać dane teleadresowe. 
 8. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności;
 9. Sklep Internetowy w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem rejestracji Zamówienia. Następnie, Sklep Internetowy wysyła do Klienta wiadomość z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.
 10. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. 

PRZEDSPRZEDAŻ (VI)

 1. Sprzedawca może okresowo umożliwiać Klientom rezerwację Towaru zanim pojawi się on w regularnej sprzedaży (Przedsprzedaż).
 2. Przedsprzedaż jest prowadzona na warunkach określonych w Regulaminie dla regularnej sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę, że Zamówienie zostanie zrealizowane po określonej przez Sprzedawcę dacie znanej Kupującemu,

CENY (VII)

 1. Ceny w ramach Sklepu Internetowego zawierają wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek VAT i są podawane w polskich złotych.
 2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki Towaru są wyświetlane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania i składania przez Klienta Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje Cenę oraz koszty przesyłki Towaru. 

PŁATNOŚCI (VIII)

 1. Płatności można dokonać:
 1. kartą kredytową w systemie płatności elektronicznych akceptowanym w danym momencie przez Sprzedawcę,
 2. płatnością BLIK realizowaną za pośrednictwem aplikacji mobilnej Banku Klienta.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA (IX)

 1. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Towaru przez przewoźnika. Sprzedawca zobowiązuje się podjąć przygotowania zamówienia niezwłocznie. 
 2. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy. Klient jest informowany o szacowanym terminie realizacji zamówienia podczas wyboru formy dostawy. 
 3. Sprzedawca informuje na stronie Sklepu Internetowego o czasowych ograniczeniach w dostarczeniu Towaru przed zawarciem Umowy.
 4. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (X)

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Niezależnie od wskazanego w zdaniu poprzednim terminu odstąpienia Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić w regulaminie Promocji dłuższy termin do odstąpienia od umowy przez Klienta.
 2. W celu odstąpienia od Umowy Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy. W szczególności Konsument może:
 1. wysłać na adres: ul. LIPOWA 3D, 30-702 KRAKÓW pisemne oświadczenie o odstąpieniu; Konsument może (ale nie musi) skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. wysłać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: zwroty@dobreintencje.com oświadczenie o odstąpieniu; Konsument może (ale nie musi) skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 1. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego z Towarów, ostatniej partii lub części.
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w jeden z wybranych przez Konsumenta sposobów. 
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt całej zapłaconej przez niego kwoty, w tym koszty wysyłki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od właściwej Umowy.
 4. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zgoda Konsumenta na wybór innego sposobu zwroty płatności musi być wyraźna i złożona Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres: zwroty@dobreintencje.com lub pocztą tradycyjną na adres: LIPOWA 3D, 30-702 KRAKÓW
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument zwraca Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa. 
 9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy (koszt opakowania, pakowania, opłata za przesyłkę). 
 10. Zwracane Towary należy odesłać na następujący adres: ul. LIPOWA 3D, 30-702 KRAKÓW lub za pośrednictwem usługi Paczkomaty do Paczkomatu nr KRA146M ze wskazaniem jako odbiorcy dobre intencje sp. z o. o. w Krakowie, email: zwroty@dobreintencje.com, tel.: ………………………….

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY (XI)

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad (fizycznych i prawnych). Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r,. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Towaru w szczególności na piśmie (na adres: ul. LIPOWA 3D, 30-702 KRAKÓW) albo za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: zwroty@dobreintencje.com) lub składając jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie.
 3. W zgłoszeniu reklamacji, w celu przyśpieszenia jego rozpatrzenia, zamieścić należy informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Towar, tj. np. numer zamówienia, datę zakupu Towaru, Imię i nazwisko i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. 
 4. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy, na adres: ul. LIPOWA 3D, 30-702 KRAKÓW lub za pośrednictwem usługi Paczkomaty do Paczkomatu nr KRA146M ze wskazaniem jako odbiorcy dobre intencje sp. z o. o. w Krakowie, email: zwroty@dobreintencje.com, tel.: …………………………., na koszt Sprzedawcy.
 5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
 2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego. 

 1. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 
 2. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towaru przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

ZMIANA REGULAMINU (XII)

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia w szczególności jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
 1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
 1. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu Internetowego oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie.. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE (XIII)

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej w dniu 24.12.2021
 2. Umowa Sprzedaży i Umowa o Świadczenie Usług zawierana jest w języku polskim. 
 3. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca może modyfikować techniczny sposób realizacji Usługi, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go ze strony dobreintencje.com/regulamin a także sporządzić jego wydruk.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany adres e-mail.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostepnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany adres e-mail wiadomości.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 1. Adresat:………………………………………………………………………………………………………..
 2. Ja/My niniejszym informuję/informujemy, iż składam/składamy oświadczenie odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów nabytych za pośrednictwem Sklepu Internetowego: ……………………………….
 1. Data zawarcia umowy/odbioru: ……………………….
 1. Imię i nazwisko konsumenta(-ów):  …………………..
 1. Adres konsumenta(-ów): …………………………….
 1. Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………….
 1. Imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego: ……………………………
 1. Dobrowolnie jako przyczynę odstąpienia od umowy wskazuję: …………………….
 1. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 1. Data: